okorok v rzhanom teste

Definition

Food

http://www.dictionarycentral.com/definition/okorok-v-rzhanom-teste.html